Програма Республіканської Партії, 2016

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням з’їзду
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ
від 25.06.2016, протокол №1
Голова« РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ»
________________ Паризький І.В.

ПРОГРАМА
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ

Республіка (лат. res publica) – “справа народу”

Більше сімдесяти відсотків держав у світі є республіками.

В чому популярність і сила цієї ідеї, яка майже незмінно існує століттями, та породженого нею політичного устрою?

«РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ» пропонує республіканську форму розвитку держави, що максимально забезпечує захист прав та законних інтересів громадян.

Відтак, з розвитком громадянської самосвідомості, нації постійно повертаються до республіканської ідеї, і на нинішньому етапі розвитку світового політичного життя, попри певну розмитість поняття «республіка», можна констатувати відродження інтересу до республіканізму.

Цей інтерес виправданий і для України, оскільки за роки незалежності ще не сформувалася зорієнтована на розвиток країни еліта, зареєстровано сотні «кишенькових» чи кон’юнктурних партій, для знищення віри у зміни а в суспільстві зростає апатія та безініціативність. Політична діяльність більшості громадян, по суті, зведена до голосування на виборах.

Відтак, об’єднання української нації в єдине ціле, перетворення жителів/споживачів в активних громадян, які вирішують спільну справу під силу лише партії з міцною і перевіреною століттями ідеологією.

І такою партією є – “РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ”.

Українська національна ідея:

яка розуміється нами як відстоювання національних інтересів у всіх сферах життєдіяльності Української держави та здійснення мрії українців – реалізацію права на збереження і модерний розвиток своєї неповторної культури у спільноті народів світу поєднання традиційних національних цінностей – родина, релігія, мораль – з цінностями – верховенства права, унікальності особистості, вільного ринку, приватного національного підприємництва;

реалізація української національної ідеї на сучасному етапі розвитку держави можлива завдяки проведенню політики по розбудові міцної української держави, з урахуванням прийнятої 14 грудня 1960 року Генеральною Асамблеєю ООН Декларацією №1514-ХV та відповідно до міжнародних правових актів ООН і ЮНЕСКО Україна – національна держава;
українізація силових структур, невідворотності дії закону, пріоритету державних інтересів в економічній приріст ВВП; гарантуванню громадянам захисту їх індивідуальних і колективних прав; розвитку місцевого самоуправління і максимального врахування позицій громадян у принципових питаннях розвитку країни; підтримці ринкової економіки та захисту вільного підприємництва; розвиткові структур громадянського суспільства; послідовній боротьбі з пережитками імперських та радянських тоталітарних режимів, проявами російського шовінізму; повазі представників етнічних меншин, які проживають в Україні, до традиційних українських цінностей, історичної спадщини, мови, культури – всіх тих факторів, які об’єднують українську націю і прищеплюють патріотичні почуття.

Реалізація цих засад зменшить розрив між владою та суспільством, згуртує суспільство завдяки єдиному спільному сприйняттю історичних та стратегічних орієнтирів у всіх сферах розвитку країни. А відтак, досягається той суспільний консенсус, який ми прагнемо в умовах складної соціальної та історичної спадщини, що її отримав наш народ після століть колонізації, і лише за досягнення якого ми зможемо гордитися Україною як розвинутою країною світу. Адже без суспільної злагоди немає й суспільного добра.

Метою «РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ» є:

сприяння перемозі у війні проти Московії. Ця перемога – необхідна передумова розбудові самостійної, соборної, демократичної, правової, унітарної і заможної Української держави та розвиток самобутньої й модерної української нації, яка постає унікальною складовою світової спільноти націй завдяки українській мові, символіці, звичаям, традиційним цінностям і атрибутам державності.

Досягнення мети потребує вирішення таких стратегічних завдань:

– завершення війни, забезпечення дієвої недоторканності й неподільності території України, її унітарності. Деокупація та повернення Криму у склад України.

– створення фінансової системи для реалізації та забезпечення гідних умов життя, в тому числі через можливості ефективного та конкурентного ведення бізнесу із безвідсотковими кредитними ресурсами;

– належна освіта та медичне обслуговування, споживання екологічно чистих продуктів та робота із покращення екологічних умов для проживання людей, збереження земельних, водних та лісових ресурсів, розвиток економіки із часткою ВВП на кожного жителя України на рівні не меншому ніж у розвинутих країнах світу;

– розширення сфери вжитку і популяризація української мови як єдиної державної мови, збереження української культурної спадщини та розвиток сучасних форм української культури;

– формування в Україні громадянського суспільства на основі вільного розвитку громадських та професійних об’єднань;

– інформаційна незалежність держави, можливість рівного доступу до ЗМІ, формування у молодого покоління патріотизму, відчуття гордості за Україну.

Для виконання стратегічних завдань необхідні:

– розробка та впровадження нового кримінально-процесуального кодексу, що забезпечить невідворотність покарання та захист прав;

– відокремлення бізнесу від влади і влади від бізнесу;

– люстрація у владних структурах від агентів неоімперського впливу;

– формування збалансованої та діяльної системи трьох незалежних гілок влади, що є можливим за умови ефективної взаємодії, стримувань та противаг, балансу права й відповідальності у трикутнику: Президент – Парламент – Уряд;

– визнання ЗМІ та Інтернет-сайтів «четвертою гілкою влади» і належне правове оформлення її повноважень та відповідальності перед суспільством;

– зміна принципів формування державного апарату відповідно і бюджету країни, які повинні формуватися від регіонального до республіканського рівня; відповідальність та прозорість діяльності влади із чіткими межами повноважень; зменшення чиновницького апарату, який призначається з урахуванням принципів декларації ООН , від 13 вересня 2007 року, №61\295, відповідно до якої, національні представництва в органах державної влади і місцевого самоврядування здійснюється пропорційно до населення країни;

– ініціювання змін до виборчого законодавства, застосування пропорційної виборчої системи із «відкритими списками»;

– українізація інформаційного простору України;

– захист державного статусу єдиної української мови. Сприяння вивченню української мови за кордоном;

– підвищення уваги суспільства до якості всіх рівнів освіти і просвіти населення, які повинні бути національними за змістом і формою, та водночас інтелектуальними, універсальними, безперервними, цілісними та здатними до саморозвитку, надання за державний рахунок якісної і загальнодоступної професійної освіти з урахуванням суспільних потреб та впровадження програм «першого місця роботи» молодих спеціалістів. Державна підтримка українських навчальних закладів за кордоном;

– забезпечення виконання статті 11 Конституції України про консолідацію української нації на основі поширення історичних знань, традицій і культури;

– послідовна політика забезпечення свободи совісті, міжконфесійної злагоди, встановлення партнерських відносин між державою та Церквами й релігійними організаціями.

– підтримка українського книгодрукування та ЗМІ.

В економіці:

– розбудова могутнього національного економічного комплексу Української держави на принципах сталого інноваційно-технологічного впровадження, безвідсоткового кредитування. Екологічно безпечний розвиток, всебічний розвиток ринкового, конкурентного середовища, що функціонує на рівноправному поєднанні різних форм власності;

– посилення контролю за чітким дотриманням антимонопольного законодавства.

– комплексна антикорупційна реформа шляхом знищення поля для корупції;

– найповніше використання можливостей природно-ресурсного потенціалу та переваг геополітичного розташування України, як центру комунікаційних зв’язків між Сходом і Заходом, Північчю й Півднем;

– сприяння розвитку науки, впровадження інновацій та технологій в реальний сектор економіки, фінансування їхніх потреб на рівні від 3% ВВП;

– збереження у власності держави нафто та газотранспортних мереж, транспортної та інформаційної структури, інших об’єктів, що мають стратегічне значення;

– розвиток альтернативних джерел енергії і тепла, впровадження енергозберігаючих технологій;

– підтримка українського середнього та малого бізнесу, надання безвідсоткових кредитів. Впровадження оподаткування доходів фізичних осіб за єдиною ставкою та звільнення від оподаткування етно-ремісничого й етнокультурного бізнесу;

– запровадження програм державної підтримки розвитку інфраструктур, культури та просвіти на селі, медичного забезпечення;

– земля сільськогосподарського призначення має залишатися у державній власності та надаватися на конкурсній основі в оренду фізичним і юридичним особам – резидентам України, при контролі держорганів для забезпечення її ефективного економічного та екологічного використання. Дотаційне кредитування,на купівлю сільськогосподарської техніки за рахунок мита яким вона обкладається, безвідсоткове кредитування аграрного національного комплексу.

У соціальній сфері:

– розгляд проблеми охорони здоров’я як одного із найважливіших чинників. Охорона здоров’я розуміється як цілісна система, що складається із збереження здоров’я дужих та лікування хворих, охорони середовища проживання та праці. Підтримка впровадження методик відновлення здоров’я. Запровадження страхової медицини;

– пенсії всім за однаковим відсотком від заробітку,соціально незахищеним верствам із розрахунку не менше прожиткового мінімуму.

– соціальний захист учасників ліквідації катастрофи на ЧАЕС та постраждалих від її наслідків, вимога відшкодування витрат на ліквідацію наслідків катастрофи на ЧАЕС від Російської Федерації (правонаступниці СРСР, уряд якого спричинив цю катастрофу);

– розробка та реалізація комплексу заходів соціально-демографічного спрямування для подолання демографічної кризи в Україні. Реалізація національних програм з питань охорони сім’ї, материнства та дитинства, соціальної захищеності багатодітних, неповних та молодих сімей;

– гарантування національним меншинам права на вільний розвиток їх мов і культур;

– створення єдиного національного культурного простору на основі відродження багатовікової спадщини та розвитку сучасних форм культури українського народу. Державне фінансування державних музеїв та фінансова підтримка патріотичних музеїв усіх форм власності, історико-культурних заповідників, професійних та аматорських художніх колективів, театрів, філармоній, програми державної підтримки талановитої молоді тощо;

– розроблення пакету законів, які б стимулювали залучення до сфери культури, освіти і просвіти в Україні недержавних, позабюджетних коштів, в т.ч. й з-за кордону;

– сприяння розвиткові фізкультурного та спортивного руху, туризму, системи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, туристичних клубів, мистецьких студій, гуртків науково-технічної творчості. Популяризація здорового способу життя.

– соціальний захист учасників бойових дій.

У сфері національної безпеки:

– проведення збалансованої зовнішньої політики, спрямованої на реалізацію повноти національних інтересів на міжнародній арені, політичну, економічну, соціальну, екологічну, інформаційну, військову, духовну безпеку держави;

– загальнообов’язковий призов як почесний обов’язок для чоловіків, загально обов’язкова військова підготовка у програмі загальної освіти;

– здійснення реальних заходів на зближення з європейськими політичними та економічними структурами (євроінтеграція). Досягнення повноцінного і рівноправного членства України в Європейському Союзі;

– створення національної геополітичної доктрини, спрямованої на утвердження України в європейському політичному просторі та забезпечення її інтересів в усіх регіонах світу;

– використання у військовій справі найновітніших досягнень науки і техніки як запоруки надійного захисту держави від можливих зовнішніх загроз, фінансування оборонної промисловості на необхідному рівні;

– розроблення та ухвалення нової Воєнної доктрини України, яка передбачатиме створення належної системи національної безпеки на основі стратегії стримування, що базується на використанні високоточних і високотехнологічних озброєнь та розвідки.

Ми виконаємо обов’язок.
Разом ми змінимо Україну на краще.
“РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ” – справа народу України.

Send a Comment